Tuyên truyền đưa kết quả nghiên cứu khoa học đến với cộng đồng

Thứ sáu - 26/06/2015 14:17

Tuyên truyền đưa kết quả nghiên cứu khoa học đến với cộng đồng

Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải, phổ biến, nhân rộng tri thức khoa học và công nghệ (KH&CN) đến với mọi đối tượng. Kết quả nghiên cứu KH&CN được cộng đồng ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn một phần lớn thông qua hoạt động tuyên truyền. Tuy nhiên, thực tế công tác tuyên truyền về ứng dụng các kết quả cứu nghiên khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống chưa được quan tâm đúng mức đã làm giảm đáng kể tính hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học.
Khẳng định KH&CN là động lực để phát triển đất nước thì không thể thiếu công tác truyền thông KH&CN. Ngoài vai trò chính là phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KH&CN, công tác tuyên truyền còn là cầu nối, công cụ truyền tải, giới thiệu các thành quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN đến thực tiễn của đời sống, sản xuất của mọi người dân, tổ chức. Tuyên truyền không chỉ nâng cao nhận thức về KH&CN trong cộng đồng mà còn tạo được sự đồng thuận tham gia của toàn xã hội, góp phần thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng KH&CN vào công tác quản lý, sản xuất và đời sống. Mặt khác, còn động viên, khuyến khích các nhà khoa học nỗ lực trong công tác nghiên cứu. Qua các kênh truyền thông, người dân cũng như các cấp quản lý ý thức được vai trò của KH&CN trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sản phẩm, hàng hóa và của cả nền kinh tế. 

Nghiên cứu cây trồng mới để đưa vào sản xuất trên địa bàn

Nhiệm vụ to lớn của công tác truyền thông KH&CN đã được khẳng định trong các văn kiện quan trọng như Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Luật KH&CN... Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến KH&CN là một trong 6 giải pháp chủ yếu để phát triển KH&CN Việt Nam: “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong các doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, pháp luật về KH&CN, về vai trò động lực then chốt của KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhằm nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động khoa học và công nghệ; tạo không khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Những năm qua, Trung tâm Tin học, thông tin KH&CN, Sở KH&CN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN vào quản lý, sản xuất và đời sống trên địa bàn. Hàng quý, Sở KH&CN phát hành nhiều ấn phẩm về KH&CN như Đặc san Khoa học và công nghệ, Thông tin KH&CN đến với độc giả; khai thác, tổng hợp và cập nhật kịp thời các hoạt động về KH&CN trên website chuyên ngành KH&CN của tỉnh với nội dung phong phú như phát triển nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp, dịch vụ; giáo dục-đào tạo; y tế; văn hóa... Trung tâm còn xây dựng các điểm truy cập internet tại các xã với nguồn tin khá dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu và nâng cao kiến thức về KH&CN để ứng dụng vào thực tế. Cơ sở dữ liệu được xây dựng qua các năm với lượng thông tin lớn trên nhiều thể loại đã giúp người dân tra cứu, tiếp cận thông tin về KT- XH, QP- AN nhanh chóng, thuận tiện, chính xác và khoa học đã thu hút hàng triệu lượt truy cập. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên mục tuyên truyền về KH&CN hữu ích, góp phần quan trọng trong truyền tải, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KH&CN, chuyển giao tiến bộ KH&CN...

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về KH&CN của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại như: Các cấp, các ngành chưa chú trọng công tác truyền thông KH&CN. Sự phối hợp giữa cơ quan làm công tác khoa học và cơ quan truyền thông chưa chặt chẽ. Đội ngũ nhà khoa học, nghiên cứu chưa coi trọng công tác truyền thông đối với kết quả của mình, do đó người làm truyền thông cũng khó tiếp cận các nhà khoa học. Hơn nữa, sự phức tạp và phong phú của các kết quả nghiên cứu khoa học cũng cần có thời gian mới chuyển tải hết trên các phương tiện tuyên truyền. Công tác tuyên truyền các kết quả nghiên cứu phải chính xác và đầy đủ vì thế người làm truyền thông cần phải có sự hiểu biết nhất định về những kiến thức KH&CN. Đó cũng là nguyên nhân làm cho số lượng các sản phẩm truyền thông KH&CN còn ít, đơn điệu, chưa phản ánh kịp thời hoạt động KH&CN trên địa bàn và chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin về KH&CN cho người dân. Các sản phẩm tuyên truyền KH&CN còn thiếu tính chuyên nghiệp. Công tác tuyên truyền các kết quả KH&CN, ứng dụng tiến bộ KH&CN hiệu quả chưa cao... Một khó khăn nữa là xã hội còn chưa hào hứng đón nhận kết quả nghiên cứu khoa học, vì vậy cần đẩy mạnh công tác truyền thông nhưng kinh phí bố trí cho công tác tuyên truyền các kết quả nghiên cứu còn hạn chế, có nhiều đề tài không được duyệt bố trí kinh phí cho mục này...

Để công tác truyền thông KH&CN, nhất là tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học đến được với cộng đồng đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển KT-XH thì công tác tuyên truyền phải đồng bộ, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, có cơ chế, kế hoạch phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và đơn vị liên quan. Cần nắm chắc và bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN, phải gắn chặt thông tin, tuyên truyền KH&CN với thông tin, tuyên truyền phát triển KT- XH, bảo đảm QP-AN, chú trọng đến tính thời sự, nhu cầu của từng đối tượng nhận tin để thông tin, tuyên truyền đúng thời điểm, phương pháp, cách thức, nội dung, hình thức thông tin. Để làm được điều này cần tập trung vào các vấn đề chính như: Phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý KH&CN, các nhà khoa học và các cơ quan truyền thông KH&CN. Các nhà khoa học cần thay đổi tư duy về tuyên truyền KH&CN, không chỉ chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng mà còn cần quảng bá sâu rộng các kết quả đó đến với cộng đồng và xem đây là một phần việc trong công tác khoa học của mình. Trung tâm Thông tin KH&CN cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền xây dựng nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú để thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học.

Về phía người làm truyền thông, cần có những kiến thức, hiểu biết nhất định về KH&CN; khi viết thông tin khoa học cần kiểm tra tính chính xác. Các tổ chức KH&CN phải quan tâm, nhận thức cao về vai trò của công tác tuyên truyền các kết quả của các đề tài, dự án đã được nghiệm thu; cần tăng cường năng lực và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để đưa thông tin nhanh, chính xác và hiệu quả nhất về các kết quả nghiên cứu khoa học. Việc phân bổ kinh phí cho một đề tài, dự án thì nên dành một phần kinh phí xác đáng cho công tác tuyên truyền nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các kết quả nghiên cứu đến được với cộng đồng. Cần chú trọng đầu tư, trang bị và nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền KH&CN, đáp ứng nhu cầu và chất lượng thông tin trong tình hình mới.

Các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội cần quan tâm nhiều hơn đến công tác truyền thông về KH&CN và sự nghiên cứu của các nhà khoa học tạo động lực lớn để các nhà khoa học cũng như những người làm công tác truyền thông nỗ lực hơn nữa trong công việc của mình. Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực báo chí và kiến thức KH&CN đội ngũ làm công tác tuyên truyền về KH&CN. Tạo mối quan hệ mật thiết, trao đổi thông tin giữa nhà khoa học với cán bộ truyền thông để có nguồn thông tin KH&CN bảo đảm độ tin cậy, đầy đủ, trung thực, thời sự, khách quan và khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần đưa những thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ ngày càng tốt hơn cho xã hội. 

Tác giả bài viết: VÕ THÁI HÒA

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây