Chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay

Thứ hai - 15/08/2016 08:06

Chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay

Khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là sự suy thoái từ bên trong, là quá trình biến đổi về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các chuẩn mực của người cộng sản, dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm Mác-xít; suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…. Chiều hướng tiêu cực đó sẽ tạo ra một sự suy thoái, xuống cấp của chế độ, dẫn đến phải chuyển hóa về bản chất thể chế chính trị XHCN.
Nhận rõ tính chất nguy hiểm của biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những năm qua, trong nhiều kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, Đảng ta từng cảnh báo về tình trạng này. Báo cáo chính trị tại Đại hội XI năm 2011 của Đảng nêu rõ: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”... Mới đây nhất, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng đã một lần nữa khẳng định: “nguy cơ “diễn biến hoà bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,... Như vậy, những dấu hiệu của sự suy thoái, tự diễn biến trong nội bộ đảng và hệ thống chính trị đã xuất hiện, diễn ra một thời gian dài nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời, các biểu hiện này đã hiện hữu thành một trong những thách thức, nguy cơ của đất nước, chế độ ta. Có thể xem đây là “nguy cơ của tất cả những nguy cơ” trong quá trình đi lên CNXH. Đặc biệt, khi đất nước ta đang trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 
 


Diễn tập phương án xử lý việc gây rối, tập trung đông người
 
Cùng với cả nước, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã bắt đầu manh nha những biểu hiện của nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các thế lực thù địch và đối tượng xấu tăng cường hoạt động phá hoại tư tưởng vào nội bộ; một số đối tượng đã viết, tán phát tài liệu xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhiều người vẫn thường xuyên tìm đọc, bình luận các vấn đề chính trị nhạy cảm trên các trang phản động; đáng chú ý đã xuất hiện một số trường hợp có quan điểm chính trị trái quan điểm của Đảng... Nhận thức rõ tính nguy hiểm của biểu hiện này, cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất sự bùng phát của nguy cơ này, góp phần bảo vệ vững chắc tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, việc phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa có nhiều biện pháp chủ động, chưa có tính chiến lược, việc phối hợp đánh giá tình hình giữa các cơ quan, đơn vị chức năng chưa kịp thời… Do vậy, yếu tố nguy hiểm này trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được loại trừ. 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải chủ động vào cuộc một cách quyết liệt, trong đó phát huy vai trò trách nhiệm chính của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và lực lượng Công an tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong phòng, chống biểu hiện nguy hiểm này. Có nhiều giải pháp để phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó cần tập trung làm tốt những vấn đề sau: 
Một là, thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và những hạn chế không thể tránh khỏi trên con đường phát triển; đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như tập trung thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, củng cố niềm tin trong đảng và nhân dân. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 là giải pháp hàng đầu để ngăn chặn nguy cơ này. 
Hai là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, có tính định hướng đúng đắn nhằm cung cấp thông tin chính thống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề kinh tế, chính trị, đối ngoại…quan trọng của đất nước; chú trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với mọi cán bộ, đảng viên, nhất là với những cán bộ lãnh đạo, quản lý. Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cần đến những chủ trương, giải pháp hành động mạnh mẽ, đồng bộ. Cần kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường giáo dục đạo đức trong đảng và trong xã hội với tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Phải bắt đầu “tu thân”, phải học làm người rồi mới làm cán bộ như Bác Hồ đã dạy. Tăng cường kỷ luật, pháp luật, sự công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí và quản lý cán bộ, bảo đảm lựa chọn đúng người có đức, có tài vào bộ máy và cơ quan lãnh đạo các cấp; tạo môi trường xã hội, thể chế kinh tế lành mạnh, văn minh, khoa học để cán bộ, công chức không có điều kiện sa vào những tiêu cực, vi phạm đạo đức. 
Ba là giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất vững chắc trong Đảng, chống những biểu hiện cục bộ, địa phương, phe cánh, “lợi ích nhóm”. Phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng đồng thời tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” từ bên trong của các thế lực thù địch, nhất là trên mặt trận tư tưởng, lý luận; tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của các lực lượng tham gia đấu tranh; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; quan tâm đầu tư những điều kiện đảm bảo cho cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ngày càng hợp lý, có hiệu quả. 
Cuối cùng là sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây dựng cho ta mạnh lên về mọi mặt là chính, nhất là giữ vững ổn định chính trị và định hướng XHCN; xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại. Chăm lo xây dựng nhân tố con người, nâng cao khả năng “tự bảo vệ” trước những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao “sức đề kháng” của mọi cán bộ, đảng viên trước tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, hội nhập. Đây là biện pháp tốt nhất, tích cực chủ động nhất để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay. 

Tác giả bài viết: Hoàng Quốc Tiến

Nguồn tin: Công an Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây