Bộ trưởng trong tim chúng tôi

Thứ ba - 05/01/2016 08:18
Nhớ về Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chúng ta lại càng thêm tự hào vì những cống hiến lớn lao và những di sản quý báu mà đồng chí đã để lại trong công tác chỉ đạo nghiệp vụ, xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ, trong hệ thống lý luận công tác Công an, các quan điểm, phương châm, nguyên tắc, đường lối, phương pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Với tầm nhìn xa, trông rộng vừa chiến lược, vừa thực tiễn, Bộ trưởng đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiệp vụ hết sức tài tình, phục vụ hiệu quả sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/01/1916 trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mảnh đất giàu truyền thống hiếu học và sục sôi chí khí cách mạng, lòng yêu nước ấy đã thức thời người thanh niên đầy bản lĩnh, nhiệt huyết. Vì vậy, ngay từ buổi niên thiếu, đồng chí đã tham gia cách mạng trong phong trào học sinh phản đế của Đảng. Đến tháng 3/1934, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương; Năm 1936, hoạt động cho Mặt trận Dân chủ và làm thợ in ở Hà Nội để gây dựng cơ sở, được cử làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 7/1943, bị thực dân Pháp bắt và đày đi Sơn La cùng với các vị cách mạng tiền bối như Lê Đức Thọ, Hoàng Minh Chính, Tô Hiệu,… Trong tù đồng chí tiếp tục hoạt động và được cử làm Bí thư Chi bộ nhà tù Sơn La; tháng 3/1945 được tha, trở về làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đồng chí là phái viên của Trung ương, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy (1954), Bí thư các Liên khu ủy Khu II, Khu X. Chính rèn luyện trong đấu tranh gian khổ, tù đày đã tôi luyện nên một con người có phẩm chất cách mạng kiên trung, một tầm nhìn chiến lược thời đại.
 

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn  (Ảnh: Tư liệu)
 
Năm 1951, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; năm 1952, giữ chức Giám đốc Nha Công an Việt Nam, rồi Thứ trưởng Thứ Bộ Công an. Một thời gian ngắn sau, cũng trong năm 1953, khi Thứ Bộ Công an được đổi tên thành Bộ Công an, đồng chí được cử làm Bộ trưởng. và kiêm Hiệu trưởng Trường Công an Trung ương đến năm 1962. Từ năm 1953 đồng chí cũng chính là người đặt nền móng xây dựng nội dung lý luận cơ bản của giáo trình nghiệp vụ trong đấu tranh chống tội phạm trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Đến nay, về cơ bản các trường Công an vẫn tiếp tục tiếp thu kết quả đó, có vận dụng sáng tạo trong biên soạn giáo trình của mình. 
 
Suốt 28 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, năm 1981, đồng chí được cử giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, rồi Trưởng ban Dân vận Trung ương cho tới khi qua đời ngày 5/6/1986. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí cũng giữ nguyên trọng trách quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị các khóa III (Ủy viên Dự khuyết từ năm 1960 đến 1972) và khóa IV, Đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII. Với 20 năm tham gia Bộ Chính trị, 28 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã cống hiến trọn cuộc đời phục vụ sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.
Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an (1953-1980), đồng chí luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc xây dựng lực lượng Công an trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nòng cốt trong đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
 
Ngay từ khi được Đảng tin tưởng giao trọng trách cao nhất trong ngành Công an, đồng chí đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức với quan điểm: "Muốn xây dựng lực lượng tốt cần phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ mà Đảng giao cho Công an, chẳng những phải thấy rõ tình hình và yêu cầu trước mắt mà còn phải tính đến yêu cầu của tương lai". Trong xây dựng lực lượng, đồng chí luôn nhắc nhở phải coi trọng xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn Thanh niên; không ngừng tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác quản lý cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí thể hiện tính đảng, tính giai cấp, tính nhân dân, tính khoa học và tầm nhìn chiến lược. Đó là cơ sở cho sự phát triển, trưởng thành của lực lượng CAND ngày nay.
Đồng chí cũng đã giành nhiều thời gian, tâm huyết và trí tuệ xây dựng lý luận Công an nhân dân Việt Nam và chỉ đạo tổng kết quá trình đấu tranh của lực lượng CAND từ khi được thành lập, rút ra bảy kết luận quan trọng về một số công tác cơ bản, đó là: công tác bảo vệ cơ quan; công tác điều tra và nghiên cứu; công tác bắt và xét xử; công tác hỏi cung; vấn đề quản chế..., kết luận những vấn đề thuộc phạm vi những nguyên tắc, phương châm, chính sách, biện pháp trong đấu tranh chống phản cách mạng và tội phạm khác, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Những kết luận đó trở thành phương hướng chỉ đạo công tác Công an, đồng thời là những vấn đề lý luận nghiệp vụ Công an, là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận Công an nhân dân Việt Nam là nền móng cho sự hình thành, phát triển của lý luận về công tác bảo vệ an ninh, trật tự nói chung và là nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của Đảng và hoạt động nghiệp cụ của lực lượng CAND nói riêng. Đồng thời là “kim chỉ nam” cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động thực tiễn trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng, các loại tội phạm khác, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Những chủ trương, chính sách, phương châm, nguyên tắc đó đã thực sự “đi vào cuộc sống” mang lại hiệu quả, góp phần to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Đồng chí cũng là người đầu tiên đặt nền móng cho việc nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các cơ sở khoa học kỹ thuật phục vụ công tác đánh địch trên trận tuyến thầm lặng và quản lý các đối tượng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đưa lại hiệu quả thiết, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự của ngành Công an.
 
Đồng thời, đồng chí luôn coi trọng việc xây dựng lực lượng bán chuyên trách ở cơ sở và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là vấn đề có tính chiến lược trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và toàn bộ các mặt công tác Công an với phương châm: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng thì bảo vệ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” và phải xuất phát từ lợi ích của quần chúng với tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi; lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của cán bộ chiến sỹ”.
 
Nhận thức rõ sức mạnh dân tộc gắn liền với phát huy sức mạnh của thời đại trong sự nghiệp cách mạng, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và Đảng đoàn, lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường hợp tác quốc tế với an ninh, tình báo các nước xã hội chủ nghĩa, các nước láng giềng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với Ủy ban An ninh Liên Xô, Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ Đức... khéo léo tranh thủ sự giúp đỡ về đào tạo cho cán bộ Công an Việt Nam, về ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ cho cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Là người đặt nền móng cho sự phát triển quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng có hiệu quả giữa Công an Việt Nam với An ninh, Cảnh sát các nước.
 
Trong tình hình mới hiện nay những quan điểm, tư tưởng, phương châm, đối sách chỉ đạo của Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn còn nguyên giá trị trên tất cả các lĩnh vực của ngành Công an. Vì vậy, đòi hỏi toàn lực lượng CAND cần phải tập trung nghiên cứu, quán triệt và nắm vững để vận dụng vào học tập, công tác và chiến đấu. Tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cũng là dịp để chúng ta tự hào, lấy tấm gương cách mạng cao đẹp của đồng chí để soi rọi vào nhận thức, suy nghĩ và hành động của thế hệ Cộng sản hôm nay.
 
Thực hiện tốt lời dặn dò tâm huyết của Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an: “Phải thật sự là người đầy tớ trung thành, hết lòng hết sức phục vụ quân chúng nhân dân, phải được sự giám sát chặt chẽ, được sự phê bình xây dựng của quần chúng nhân dân” và “Xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng; trong công tác thì quyết tâm vượt gian khổ, khó khăn; trong chiến đấu với địch thì dũng cảm, mưu trí, khi sa vào tay giặc thì kiên cường bất khuất; trong quan điểm phục vụ thì phấn đấu theo hoài bão và lý tưởng cao đẹp, là thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi; lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của cán bộ, chiến sỹ” góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
        Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (23/01/1916- 23/01/2016), chúng ta học tập và noi theo gương sáng về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và tin học, khoa học kỹ thuật, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu “Công an nhân dân Việt Nam”.

Tác giả bài viết: Quang Hưng

Nguồn tin: Công an Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây