Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp

Thứ năm - 14/04/2016 10:21

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp

* HỒ THỊ THU HẰNG, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị
Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 không chỉ là sự kiện quan trọng của đất nước mà cùng với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử lần này còn là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Cùng với nhiều công việc quan trọng khác, trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử. 

Để công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, bám sát Hướng dẫn số 169-HD/ BTGTW, ngày 15/1/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU, ngày 21/1/2016 và Kế hoạch số 11-KH/BTGTU, ngày 26/2/2016 với những nội dung, kế hoạch cụ thể nhằm định hướng và chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử. Theo đó, việc tuyên truyền chia làm 3 đợt: trước, trong và sau cuộc bầu cử. Đợt một từ tháng 2/2016- 30/4/2016, đợt hai từ ngày 1- 22/5/2016 và đợt 3 từ ngày 23/5- 15/6/2016. Nội dung tuyên truyền tập trung nêu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng bầu cử; các văn bản pháp luật; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử. Bám sát lộ trình cuộc bầu cử, tăng cường tuyên truyền các nội dung và diễn tiến cụ thể về công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương; chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; sự hưởng ứng của cử tri trong tỉnh tham gia bầu cử; kết quả bầu cử. Việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và tuyên truyền các nội dung khác, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

Thời gian qua, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Căn cứ vào nội dung hướng dẫn và kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc tỉnh và các đảng ủy xã, phường, thị trấn đều ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến về công tác bầu cử đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị, địa phương mình. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản về luật, Sở Nội vụ in 6.000 cuốn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, 1.000 cuốn Luật Tổ chức chính quyền địa phương phục vụ tuyền truyền về cơ sở. Hợp đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, biên soạn các loại tài liệu tuyên truyền, hỏi-đáp pháp luật về bầu cử. Các tổ chức, đoàn thể tỉnh bám sát lộ trình công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên. 

Chương trình giao lưu, nghệ thuật “Đại biểu dân cử với cử tri- Niềm tin và kỳ vọng” - Ảnh: LÊ MINH

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền cho công tác bầu cử. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập tài liệu chuyên đề “Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021” giới thiệu các thành tựu của Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ, những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của HĐND trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Ngoài ra, thông qua hội nghị báo cáo viên hàng tháng, hội nghị giao ban báo chí định kỳ và các tài liệu tuyên truyền như cuốn “Thông tin nội bộ- Tài liệu SHCB”, “Tài liệu tham khảo” dành cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cung cấp tài liệu, định hướng tuyên truyền về cuộc bầu cử. 
Là hai cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, Đài PT-TH Quảng Trị và Báo Quảng Trị đã và đang tập trung cao độ cho nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với Báo Quảng Trị, ngay từ đầu tháng 2/2016, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phục vụ bầu cử, đăng tải toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đăng tải các tin, bài phản ánh về hoạt động của Ủy ban Bầu cử tỉnh; các bước của quy trình Hội nghị hiêp thương giới thiệu người ra ứng cử; công tác chuẩn bị cho bầu cử của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, cùng các văn bản pháp luật, các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bầu cử; các bước chuẩn bị cho bầu cử; phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri vào nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND khoá mới... Đối với Đài PT-TH Quảng Trị, nội dung về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 chiếm phần lớn thời lượng. Ngoài việc thông tin thường xuyên trong chương trình thời sự, Đài PT-TH tỉnh mở các chuyên mục phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, phát các videoclip, lô gô cổ động, các phóng sự chuyên đề; phỏng vấn ý kiến phát biểu của cử tri, kỳ vọng của cử tri vào nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp khoá mới; phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức tường thuật trực tiếp chương trình giao lưu, nghệ thuật “Đại biểu dân cử với cử tri- Niềm tin và kỳ vọng”. Để tăng cường tuyên truyền với nội dung thông tin đa dạng, đậm nét hơn cho đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử theo kế hoạch, từ 1/4/2016, Báo Quảng Trị mở chuyên mục “Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021”, các nội dung thông tin về hoạt động bầu cử sẽ chiếm thời lượng lớn trên mặt báo; Đài PT-TH tỉnh mở chuyên mục riêng, tập trung bám sát tiến độ tổ chức các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai kế hoạch chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tạo khí thế cho ngày bầu cử sắp tới. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích ở 5 cụm cổ động lớn và các tuyến đường phố chính, khu trung tâm trên địa bàn thành phố Đông Hà; đồng thời, triển khai thu, in sao đĩa CD, tổ chức hoạt động văn hoá, nghệ thuật, chiếu phim lưu động về bầu cử; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cổng thông tin điện tử, đèn trang trí, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn... ở các trục đường chính, cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, khu đông dân cư và thông tin thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. 
Có thể nói, đến thời điểm này công tác tuyên truyền phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đã được triển khai kịp thời, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phương pháp và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Để tiếp tục phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần vào thành công cuộc bầu cử, thời gian tới các cấp, các ngành, các lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: 

Một là, bám sát lộ trình bầu cử, tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đi sâu phân tích Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyền dân chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND các cấp nói riêng; tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp, nhấn mạnh những thành tựu, kết quả đạt được của Quốc hội khóa XIII trong hoạt động lập pháp, hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; những đóng góp, kết quả đạt được của HĐND các cấp của tỉnh qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ 2011-2016. Tuyên truyền để nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử của các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nguyên tắc bầu cử, quyền bầu cử, ứng cử của nhân dân; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để cử tri nắm vững và lựa chọn bầu đúng người có đủ đức, đủ tài vào các cơ quan quyền lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. 

Hai là, khai thác, sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền như tuyên truyền miệng, thông qua hội nghị, thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động; tuyên truyền thông qua lồng ghép các hoạt động, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể. Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, qua cổ động trực quan, phát hành các loại tài liệu, tờ gấp, tờ rơi... Báo Quảng Trị, Đài PT-TH Quảng Trị và các tạp chí, bản tin tăng dung lượng phát sóng, phát hành, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tăng cường thông tin tuyên truyền về bầu cử. 

Ba là, nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của các cấp chính quyền tham gia công tác tuyên truyền, đảm bảo mọi hoạt động tuyên truyền về bầu cử thường xuyên, sâu rộng, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, phổ biến đến với mọi đối tượng, với đồng bào vùng sâu, vùng xa . 

Bốn là, chủ động đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, thủ đoạn, những hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy định hướng thông tin cũng như chỉ đạo xử lý những vấn đề dư luận quan tâm; phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, hoặc lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, vi phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân. 

Cùng với thành công của đại hội đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong các cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2016- 2021 là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong năm 2016. Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần tiếp tục đẩy mạnh nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp.

Tác giả bài viết: Hồ Thị Thu Hằng

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây