Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành công việc thường xuyên và tự giác của mỗi người

Thứ năm - 21/01/2016 09:34

Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành công việc thường xuyên và tự giác của mỗi người

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã để lại cho dân tộc ta, cho Đảng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Do vậy, học tập và làm theo Bác tiếp tục là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam.
Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người có ý nghĩa to lớn và vai trò vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định: “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân”. Đặc biệt, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp…
 


Học tập và làm theo Bác từ chính những công việc hàng ngày- Ảnh: CAO VĂN TÌNH

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và có sức lan tỏa sâu rộng, 5 năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã có nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo và hiệu quả, nhất là chú trọng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, có chiều sâu gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ trọng tâm, nhất là đẩy mạnh việc làm theo. Mặt khác, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, lựa chọn những vấn đề mới, những việc khó và những việc dư luận, nhân dân quan tâm để giải quyết kịp thời. 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bước đầu đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong việc tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trong đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác; đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thể hiện quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới. Những mô hình, việc làm trên đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; phát huy hơn nữa tính tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và các địa phương trong tỉnh ngày càng vững mạnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03 ở Quảng Trị thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy cơ sở nhận thức chưa đầy đủ, thụ động trông chờ vào cấp trên, chưa thực sự coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có đơn vị triển khai mang tính hình thức, sự gắn kết học tập và làm theo gương Bác với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn còn lúng túng; chưa đẩy mạnh giáo dục, thuyết phục, vận động để việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị thành ý thức tự giác của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình và cách làm sáng tạo chưa được chú trọng đúng mức… 

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên và tự giác của mỗi người, trước hết, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị để có quyết tâm cao và xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, cụ thể; có kế hoạch và phân công rõ ràng. Phải xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. 

Phải thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung nhiệm vụ học và làm theo Bác. Coi việc tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong, phong cách của Bác là mục đích thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng; học Bác để mỗi người tự hoàn thiện mình, để mình tốt lên và khi mỗi người tốt lên sẽ góp phần làm cho gia đình tốt lên, cơ quan, đơn vị tốt lên và xã hội sẽ tốt lên. Từ đó chủ động suy nghĩ, tìm tòi, vận dụng sáng tạo những điều Bác dạy vào từng công việc cụ thể, hàng ngày của mỗi người để thực hiện cho tốt. 

Cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện chỉ thị; trong đó, đòi hỏi đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết liệt vào cuộc. Mặt khác, học Bác phải bằng những việc làm cụ thể, phải kiên trì, liên tục hàng ngày và phải thật sự nghiêm túc chứ không chỉ dừng lại ở lời nói, làm cho có, làm một cách qua loa, hình thức, chiếu lệ. Đây là việc cụ thể hoá yêu cầu thường xuyên theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Để thực hiện tốt yêu cầu này, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi một người dân phải thực sự dành thời gian để suy nghĩ, vận dụng có hiệu quả những lời dạy của Bác gắn với nhiệm vụ, công việc mình đang làm. 

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, qua loa, làm hình thức, chiếu lệ. 

Thiết nghĩ, học Bác, làm theo Bác, trước tiên và thiết thực nhất là mỗi người hãy bắt đầu từ chính bản thân mình, bằng việc trau dồi phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực, trách nhiệm trong công tác, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, gia đình ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

 

Tác giả bài viết: Hải Đăng

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây