CA QUẢNG TRỊ

http://congan.quangtri.gov.vn


Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sáng 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bước vào phiên bế mạc, với sự tham dự của 333 đại biểu, đại diện cho 4 vạn đảng viên của Đảng bộ. Cùng tham dự có đại diện Văn phòng, các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng và đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Trong phiên bế mạc sáng 25/9, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân sỹ trí thức và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Trị đóng góp vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 
Theo đánh giá chung, hầu hết ý kiến đều cho rằng các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng lần này rất công phu, nghiêm túc và thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng, qua đó đã đề cập được những vấn đề cốt lõi nhất, phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng đảng, xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, nhiều ý kiến đồng tình cao việc đưa nội dung nhìn lại 30 năm đổi mới của đất nước 1986 – 2016 vào Báo cáo Chính trị của Đại hội vì đây là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển của đất nước 5 năm 2016 – 2020, hầu hết các ý kiến cũng đã đồng tình cao với dự báo tình hình thế giới và trong nước, mục tiêu tổng quát và 12 nhiệm vụ phát triển đất nước. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo văn kiện cần đánh giá rõ nét những tình hình ảnh hưởng đến Việt Nam như biển Đông, việc hình thành cộng đồng ASEAN, tình hình Trung Quốc và quan hệ của các nước lớn.
 
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhiều ý kiến thống nhất với với những định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và định hướng cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó, cần phân tích rõ thêm bản chất của định hướng xã hội chủ nghĩa  để làm cơ sở vững chắc cho nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của nước ta phát triển đúng hướng, đồng bộ theo quy luật kinh tế thị trường.
 
Bên cạnh đó, một số nhóm ý kiến đề xuất Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng cần bổ sung thêm như: đề nghị Trung ương cần nghiên cứu kết luận để sớm làm rõ hơn nữa lý luận về Đảng cầm quyền, về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
 
Đồng thời đề nghị, Đại hội XII của Đảng cần bổ sung các giải pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực trong đảng và trong bộ máy nhà nước nhằm cũng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH – QPAN.
 
Trong phiên bế mạc sáng 25/9, Đại hội nghe Đoàn thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, Nghị quyết đã nêu rõ chủ đề của Đại hội là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT-XH , phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

 
                                                                                                                                                                                                                        Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI - Ảnh: THÀNH DŨNG


Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2015, Đại hội khẳng định: Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới, phức tạp; khó khăn, thách thức lớn hơn dự báo đầu nhiệm kỳ nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Nền kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng hợp lý. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,4%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước. GRDP bình quân đầu người của tỉnh năm 2015 ước đạt 34 triệu đồng 1.600 USD, bằng 73,6% GDP bình quân đầu người của cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2015 ước đạt trên 2.450 tỷ đồng, tăng bình quân 16,6%/năm. Thu nội địa tăng liên tục qua các năm, từ 748 tỷ đồng năm 2010 lên khoảng 1.350 tỷ đồng năm 2015.
 
Nghị quyết cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm qua quá trình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2015 đó là: Thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và trong toàn Đảng bộ, làm nền tảng cho sự nhất trí, đồng thuận trong xã hội; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tính tích cực, chủ động trong giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
Chủ động hội nhập, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước để tập trung cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, khai thác tốt tiềm năng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; coi trọng tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận là yếu tố quan trọng, có tính quyết định đối với việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 
Qua thảo luận với những ý kiến đóng góp tâm huyết, phát huy trí tuệ tập thể khoa học và khách quan, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 -2020. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức sống dân cư; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững. Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đô thị, khu kinh tế, sớm hình thành Khu kinh tế Đông Nam. Khai thác có hiệu quả lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế của địa phương, khai thác lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm tạo động lực phát triển cho các vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.
 
Nghị quyết Đại hội cũng đã được biểu quyết thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2105 – 2020.  Về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,5 - 8%. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đến năm 2020  gấp 2 lần năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt 18.000 -19.000 tỷ đồng; tốc độ tăng thu nội địa bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 15%/năm. Đến năm 2020 có 40-50% xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
 
Về các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Nghị quyết nêu rõ: Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh hằng năm đạt từ 85% đến 90%. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 7.000 đến 7.500 đảng viên mới.
 
Nghị quyết đã thống nhất các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá đó là tập trung đầu tư xây dựng và phát triển trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Đông - Nam với Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo; Khu kinh tế Cửa khẩu La Lay; Khu du lịch biển Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ.
 
Các đề án trọng điểm là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cấp thành phố Đông Hà lên đô thị loại II; cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng nông thôn mới; xây dựng và phát triển các mô hình tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng một số sản phẩm du lịch mới dựa trên lợi thế của tỉnh
 
Để thực hiện các chỉ tiêu trên, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thể hiện trong Nghị quyết bao gồm: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn. Cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo gắn liền với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển văn hóa xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trậ tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác trong khu vực và quốc tế. Tiếp tục đổi mới hoạt động của mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.
 
Nghị quyết cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV. Thông qua các báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể, nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.
 
Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2015, Đại hội khẳng định: Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới, phức tạp; khó khăn, thách thức lớn hơn dự báo đầu nhiệm kỳ nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Nền kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng hợp lý. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,4%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước. GRDP bình quân đầu người của tỉnh năm 2015 ước đạt 34 triệu đồng 1.600 USD, bằng 73,6% GDP bình quân đầu người của cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2015 ước đạt trên 2.450 tỷ đồng, tăng bình quân 16,6%/năm. Thu nội địa tăng liên tục qua các năm, từ 748 tỷ đồng năm 2010 lên khoảng 1.350 tỷ đồng năm 2015.
 
Nghị quyết cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm qua quá trình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2015 đó là: Thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và trong toàn Đảng bộ, làm nền tảng cho sự nhất trí, đồng thuận trong xã hội; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tính tích cực, chủ động trong giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
Chủ động hội nhập, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước để tập trung cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, khai thác tốt tiềm năng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; coi trọng tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận là yếu tố quan trọng, có tính quyết định đối với việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 
Qua thảo luận với những ý kiến đóng góp tâm huyết, phát huy trí tuệ tập thể khoa học và khách quan, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 -2020. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức sống dân cư; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững. Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đô thị, khu kinh tế, sớm hình thành Khu kinh tế Đông Nam. Khai thác có hiệu quả lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế của địa phương, khai thác lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm tạo động lực phát triển cho các vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.
 
Nghị quyết Đại hội cũng đã được biểu quyết thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2105 – 2020.  Về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,5 - 8%. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đến năm 2020  gấp 2 lần năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt 18.000 -19.000 tỷ đồng; tốc độ tăng thu nội địa bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 15%/năm. Đến năm 2020 có 40-50% xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
 
Về các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Nghị quyết nêu rõ: Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh hằng năm đạt từ 85% đến 90%. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 7.000 đến 7.500 đảng viên mới.
 
Nghị quyết đã thống nhất các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá đó là tập trung đầu tư xây dựng và phát triển trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Đông - Nam với Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo; Khu kinh tế Cửa khẩu La Lay; Khu du lịch biển Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ.
 
Các đề án trọng điểm là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cấp thành phố Đông Hà lên đô thị loại II; cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng nông thôn mới; xây dựng và phát triển các mô hình tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng một số sản phẩm du lịch mới dựa trên lợi thế của tỉnh
 
Để thực hiện các chỉ tiêu trên, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thể hiện trong Nghị quyết bao gồm: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn. Cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo gắn liền với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển văn hóa xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trậ tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác trong khu vực và quốc tế. Tiếp tục đổi mới hoạt động của mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.
 
Nghị quyết cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV. Thông qua các báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể, nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.
 
Cũng tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được Đại hội bầu chọn đại diện cho toàn đảng bộ gồm 53 đồng chí đã ra mắt và nhận nhiệm vụ.
 

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Đoàn đại biểu Công an tỉnh tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bày tỏ quyết tâm của tập thể BCH, cùng với toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội. Thay mặt cho Ban Thường vụ khóa mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã tặng hoa của Đại hội cho đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa cho đồng chí Thái Vĩnh Liệu, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;  đồng chí Nguyễn Đức Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Đồng chí Nguyễn Đức Chính ,Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành của nhiệm kỳ 2010 – 2015.
 
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI là Đại hội của đổi mới, của hành động, của trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân. Đại hội đã tìm ra những hạn chế, phân tích, nghiêm túc kiểm điểm và thống nhất những phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định: sự thành công của Đại hội đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn thể Đảng bộ, là nguồn sức mạnh to lớn để Ban Chấp hành cùng với Đảng bộ, nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI đã đề ra. 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây