THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ tư - 23/09/2020 21:43
CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ
PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ
 

Số: 799 /TB-CSKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 
 
 

 Quảng Trị, ngày 21 tháng  9  năm 2020
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 
 
 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 1606/QĐ-CAT-PC03 ngày 15/9/2020 của Công an tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;
Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-CAT-PC03 ngày 15/9/2020 của Công an tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá lại tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá.
- Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị.
- Địa chỉ: Km2 - Quốc lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
Tài sản đấu giá là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm lô hàng.
- Lô hàng số 01: Quyết định số 1606/QĐ-CAT-PC03 ngày 15/9/2020 của Công an tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu có giá khởi điểm: 28.320.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng).
TT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng Đơn giá
(đồng)
Thành tiền Ghi chú
1 Rượu Ballantines Finest loại 750ml/chai do nước ngoài sản xuất Chai 177 160.000 28.320.000  
  Tổng cộng   177   28.320.000  
  (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng)  
 
- Lô hàng số 02: Quyết định số 1609/QĐ-CAT-PC03 ngày 15/9/2020 của Công an tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu có giá khởi điểm: 81.780.000 (Tám mươi mốt triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng).
 
TT Tên lâm sản Nhóm gỗ Quy cách Số lượng
(Hộp)
Khối lượng gỗ xẻ (m3) Khối lượng gỗ quy tròn
(m3)
Đơn giá (Đồng/m3 gỗ tròn) Thành tiền
(Đồng)
Ghi chú
Dài
 (m)
Rộng
(cm)
Dày
(cm)
1 Gụ lau I 1,85-2,5 15-23 13-22 9 0.762 1.219 9.800.000 11.946.000  
2 Gụ lau I 2,6-3,1 19-21 18-20 3 0.320 0.512 11.400.000 5.836.000  
3 Trường chua III 1,60-3,30 25-40 14-29 17 2.822 4.515 5.000.000 22.575.000  
4 Nang V 3,00-3,20 24-34 20-24 3 0.610 0.976 2.500.000 2.440.000  
5 Ràng ràng mít VI 2,50-2,95 15-19 13-14 2 0.124 0.198 2.000.000 396.000  
6 Kháo VI 3,00 21 17 1 0.107 0.171 2.000.000 342.000  
7 Kháo VI 1,75-2,60 25-29 20-25 4 0.485 0.776 2.000.000 1.552.000  
8 Vạng trứng VII 2,00 43-50 19-31 8 1.842 2.947 2.800.000 8.251.000  
  Cộng         47 7.072 11.315   53.338.000  
TT Tên lâm sản Nhóm gỗ Quy cách Số lượng
(Hộp)
Khối lượng gỗ xẻ (m3) Khối lượng gỗ quy tròn
(m3)
Đơn giá (Đồng/m3 gỗ tròn) Thành tiền
(Đồng)
Ghi chú
Dài
 (m)
Rộng
(cm)
Dày
(cm)
1 Ràng ràng mít VI 2,50  18-19  20-23  2 0.199 0.318 2.000.000 636.000  
2 Nhội VI 2,50-2,70  12-18  17-22  8 0.572 0.915 2.000.000 1.830.000  
  Cộng         10 0.771 1.233   2.466.000  
TT Tên lâm sản Nhóm gỗ Quy cách Số lượng
(Hộp)
Khối lượng gỗ xẻ (m3) Khối lượng gỗ quy tròn
(m3)
Đơn giá (Đồng/m3 gỗ tròn) Thành tiền
(Đồng)
Ghi chú
Dài
 (m)
Rộng
(cm)
Dày
(cm)
1 Cẩm lai I 0,43-0,99   4-22 1-11  74 0.151 0.241 22.600.000 5.446.000  
  Cộng         74 0.151 0.241   5.446.000  
TT Tên lâm sản Nhóm gỗ Quy cách Số lượng
(Hộp)
Khối lượng gỗ xẻ (m3) Khối lượng gỗ quy tròn
(m3)
Đơn giá (Đồng/m3 gỗ tròn) Thành tiền
(Đồng)
Ghi chú
Dài
 (m)
Rộng
(cm)
Dày
(cm)
1 Nang V 2,50-3,10 24-28 15-22 6 0.872 1.395 2.500.000 3.487.000  
2 Chũa VI 3,00-3,70 28-30 22-28 2 0.479 0.766 2.000.000 1.532.000  
3 Re VI 2,50-3,00 28-35 15-28 7 1.089 1.742 2.000.000 3.484.000  
4 Re VI 2,70 22 15-30 1 0.178 0.284 2.000.000 568.000  
5 Xoan đào VI 1,10-1,90 22-28 18-20 4 0.279 0.446 3.100.000 1.382.000  
6 Chèo tía VI 2,10 30 29 1 0.182 0.182 2.000.000 582.000  
7 Trám hồng VI 2,50-2,80 18-20 13-20 3 0.256 0.412 2.400.000 988.000  
8 Ràng ràng đá VI 1,40-2,10 25-46 11-20 14 0.889 1.422 2.000.000 2.844.000  
9 Ràng ràng đá VI 1,30-2,00 50 8-9 3 0.201 0.321 3.500.000 1.123.000  
10 Ràng ràng đá VI 1,50-2,30 15-24 10-20 5 0.225 0.36 2.000.000 720.000  
11 Lòng mang VI 2,80-3,00 18-30 19-20 6 1.015 1.624 2.000.000 3.248.000  
12 Trám trắng VII 2,10-2,20 20-23 16-18 2 0.156 0.249 2.300.000 572.000  
  Cộng         54 5.964 9.542   20.530.000  
  Tổng cộng         185 13.958 23.331   81.780.000  
  (Tám mươi mốt triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng)  
 
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá tài sản: có các trang thiết bị cần thiết đủ điều kiện để phục vụ đấu giá, cụ thể:
- Có trụ sở văn phòng cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Có địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị, dụng cụ đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đấu giá.
3.2. Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
- Có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
- Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại đơn vị, các đấu giá viên đã được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại điều 20 của Luật đấu giá.
3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Có văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá.
3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Quảng Trị công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Quảng Trị.
4. Các hồ sơ, tài liệu, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.
4.1. Các hồ sơ, tài liệu nộp đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Hồ sơ năng lực: 01 bộ đóng quyển, có đầy đủ tài liệu chứng minh về năng lực bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền và đã đăng ký hoạt động với Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Trị, có số lượng đấu giá viên theo tiêu chí lựa chọn, kinh nghiệm của các đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các đấu giá viên, các hợp đồng tổ chức cuộc đấu giá kèm theo thanh lý hợp đồng…(bản chụp có công chứng);
- Phương án tổ chức cuộc đấu giá: 01 bộ bản gốc.
- Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá tài sản phù hợp: Mức thù lao dịch vụ đấu giá đúng quy định pháp luật.
4.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trực tiếp tại:
- Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị.
- Địa chỉ: Km2 - Quốc lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
- Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày kể từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.
5. Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Ngày 28 / 9 /2020.
6. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Nội dung thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh Quảng Trị và niêm yết tại trụ sở Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị, Km2 - Quốc lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
 
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử CA tỉnh;
- Lưu: Phòng CSKT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Thượng tá Ngô Văn Hùng
 


CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ
PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ
 

Số: 800 /TB-CSKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 
 
 

 Quảng Trị, ngày 21 tháng  9  năm 2020
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 
 
 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 1608/QĐ-CAT-PC03 ngày 15/9/2020 của Công an tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;
Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-CAT-PC03 ngày 15/9/2020 của Công an tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá lại tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá.
- Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị.
- Địa chỉ: Km2 - Quốc lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
Tài sản đấu giá là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm lô hàng.
- Lô hàng số 01: Quyết định số 1608/QĐ-CAT-PC03 ngày 15/9/2020 của Công an tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu có giá khởi điểm: 19.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín triệu hai trăm ngàn đồng).
STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng Đơn giá
(đồng)
Thành tiền Ghi chú
1 Điện thoại di động Iphone 11 loại 16GB hãng Apple Cái 02 9.600.000 19.200.000 Hàng đã qua sử dụng
  Tổng cộng   02   19.200.000  
 
- Lô hàng số 02: Quyết định số 1610/QĐ-CAT-PC03 ngày 15/9/2020 của Công an tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu có giá khởi điểm: 32.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng).
STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng Đơn giá
(đồng)
Thành tiền Ghi chú
1 Điện thoại di động Iphone 6 loại 16GB hãng Apple Cái 07 1.500.000 10.500.000 Hàng đã qua sử dụng
2 Điện thoại di động Iphone 6 plus loại 16GB hãng Apple Cái 04 2.500.000 10.000.000 Hàng đã qua sử dụng
3 Điện thoại di động Iphone 7 plus loại 128GB hãng Apple Cái 02 3.500.000 7.000.000 Hàng đã qua sử dụng
4 Điện thoại di động Iphone X loại 64GB hãng Apple Cái 01 5.000.000 5.000.000 Hàng đã qua sử dụng
  Tổng cộng   14   32.500.000  
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá tài sản: có các trang thiết bị cần thiết đủ điều kiện để phục vụ đấu giá, cụ thể:
- Có trụ sở văn phòng cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Có địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị, dụng cụ đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đấu giá.
3.2. Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
- Có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
- Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại đơn vị, các đấu giá viên đã được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại điều 20 của Luật đấu giá.
3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Có văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá.
3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Quảng Trị công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Quảng Trị.
4. Các hồ sơ, tài liệu, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.
4.1. Các hồ sơ, tài liệu nộp đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Hồ sơ năng lực: 01 bộ đóng quyển, có đầy đủ tài liệu chứng minh về năng lực bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền và đã đăng ký hoạt động với Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Trị, có số lượng đấu giá viên theo tiêu chí lựa chọn, kinh nghiệm của các đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các đấu giá viên, các hợp đồng tổ chức cuộc đấu giá kèm theo thanh lý hợp đồng…(bản chụp có công chứng);
- Phương án tổ chức cuộc đấu giá: 01 bộ bản gốc.
- Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá tài sản phù hợp: Mức thù lao dịch vụ đấu giá đúng quy định pháp luật.
4.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trực tiếp tại:
- Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị.
- Địa chỉ: Km2 - Quốc lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
- Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày kể từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.
5. Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Ngày 28 / 9 /2020.
6. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Nội dung thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh Quảng Trị và niêm yết tại trụ sở Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị, Km2 - Quốc lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
 
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử CA tỉnh;
- Lưu: Phòng CSKT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Thượng tá Ngô Văn Hùng
 
 

Tác giả bài viết: PX03 tổng hợp

Nguồn tin: Công an Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây