THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ tư - 12/05/2021 22:20
CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ
PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ


Số: 499/TB-CSKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
 
 
 
 
 
Quảng Trị, ngày 07 tháng  5  năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 
 
 
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá lại tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá.
- Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị.
- Địa chỉ: Km2 - Quốc lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
Lô hàng 01: Tài sản đấu giá là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu: Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu có giá khởi điểm: 206.170.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).
STT Tên tài sản
 
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (đồng) Tổng giá trị (đồng)
 
1 Đèn Pin hiệu Baseus do NNSX Cái 140 30.000 4.200.000
2 Giá để máy tính bảng hiệu Baseus do NNSX Cái 170 50.000 8.500.000
3 Đế gắn điện thoại trên xe ô tô hiệu Baseus do NNSX Cái 80 30.000 2.400.000
4 Bơm lốp xe ô tô hiệu Baseus CRCQB03 do NNSX Cái 75 130.000 9.750.000
5 Túi đựng máy tính hiệu JINYA do NNSX Cái 240 50.000 12.000.000
6 Túi đựng máy tính hiệu WIWU do NNSX Cái 200 50.000 10.000.000
7 Lưỡi lam hiệu Bic, do Hy Lạp sản xuất (1hộp chứa 20 hộp nhỏ x 5 lưỡi/hộp nhỏ). Hộp 800 20.000 16.000.000
8 Mặt kính trước điện thoại iphone do NNSX Cái 2.896 20.000 57.920.000
9 Miếng dán cường lực điện thoại Iphone 12; 12 Pro; 12 Pro max Hiệu JCPAL do NNSX Cái 990 20.000 19.800.000
10 Miếng dán cường lực điện thoại Iphone 11; 11 Pro max Hiệu JCPAL do NNSX Cái 630 20.000 12.600.000
11 Đế sạc không dây hiệu Fast Charger W2 do NNSX Cái 50 130.000 6.500.000
12 Đế sạc không dây hiệu Fast Charger W3 do NNSX Cái 100 130.000 13.000.000
13 Đế sạc không dây hiệu Quick Charger W3 do NNSX Cái 50 130.000 6.500.000
14 Đế sạc không dây hiệu Fast Charger W1 do NNSX Cái 100 130.000 13.000.000
15 Đế cắm microphone stands do NNSX Cái 200 70.000 14.000.000
  Tổng cộng       206.170.000
  (Bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)

Lô hàng 02: Tài sản đấu giá là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu: Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu có giá khởi điểm: 64.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tư triệu đồng).
STT Tên hàng hóa Số lượng ĐVT Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 Điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, Silver hãng Apple loại 128GB do NNSX 01 Cái 23.500.000 23.500.000 Đã qua sử dụng
2 Điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, Gold hãng Apple loại 128GB do NNSX 01 Cái 23.500.000 23.500.000 Đã qua sử dụng
3 Điện thoại di động hiệu Iphone 12, Blue hãng Apple loại 64GB do NNSX 01 Cái 17.000.000 17.000.000 Đã qua sử dụng
  Tổng cộng       64.000.000  
  (Bằng chữ: Sáu mươi tư triệu đồng)  

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá tài sản: có các trang thiết bị cần thiết đủ điều kiện để phục vụ đấu giá, cụ thể:

- Có trụ sở văn phòng cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Có địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị, dụng cụ đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đấu giá.
3.2. Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
- Có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
- Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại đơn vị, các đấu giá viên đã được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại điều 20 của Luật đấu giá.
3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Có văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá.
3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Quảng Trị công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Quảng Trị.
4. Các hồ sơ, tài liệu, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.
4.1. Các hồ sơ, tài liệu nộp đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Hồ sơ năng lực: 01 bộ đóng quyển, có đầy đủ tài liệu chứng minh về năng lực bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền và đã đăng ký hoạt động với Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Trị, có số lượng đấu giá viên theo tiêu chí lựa chọn, kinh nghiệm của các đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các đấu giá viên, các hợp đồng tổ chức cuộc đấu giá kèm theo thanh lý hợp đồng…(bản chụp có công chứng);
- Phương án tổ chức cuộc đấu giá: 01 bộ bản gốc.
- Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá tài sản phù hợp: Mức thù lao dịch vụ đấu giá đúng quy định pháp luật.
4.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trực tiếp tại:
- Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị.
- Địa chỉ: Km2 - Quốc lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày kể từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 12/5/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.
5. Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Ngày 13/5/2021.

6. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Nội dung thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh Quảng Trị và niêm yết tại trụ sở Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị, Km2 - Quốc lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử CA tỉnh;
- Lưu: Phòng CSKT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Thượng tá Ngô Văn Hùng

 

Nguồn tin: Phòng Cảnh sát kinh tế:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây