Bỏ thông tin quê quán, vân tay trên bề mặt thẻ Căn cước nhằm bảo đảm tính riêng tư và tính bảo mật

Thứ ba - 29/08/2023 03:20
Sáng 28/8/2023, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 4 xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Căn cước, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QP&AN) của Quốc hội Lê Tấn Tới đã trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Căn cước.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban QP&AN Lê Tấn Tới, dự án Luật Căn cước có 7 vấn đề lớn cần xin ý kiến gồm: tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam; thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nội dung thể hiện trên thẻ Căn cước; người được cấp thẻ Căn cước; tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước; cấp, quản lý Căn cước điện tử.  

Vì sao đổi tên Luật Căn cước

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban QP&AN, hiện nay có 2 loại ý kiến khác nhau về tên gọi. Loại ý kiến thứ nhất, đồng ý đổi tên Luật thành Luật Căn cước và loại ý kiến thứ 2, cho rằng giữ nguyên Luật Căn cước công dân như hiện nay. “Tên gọi Luật Căn cước thể hiện bao quát, đầy đủ các chính sách được đề xuất khi đề nghị bổ sung dự án Luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; thể hiện đúng bản chất của công tác quản lý Căn cước; không tác động đến vấn đề quốc tịch cũng như địa vị pháp lý của công dân; không tác động đến các luật khác” – Chủ nhiệm Uỷ ban QP&AN cho biết.    

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung thảo luận.


Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đối với Căn cước điện tử, Thường trực Uỷ ban QP&AN cho rằng, để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng Chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thì việc bổ sung điều chỉnh đối với Căn cước điện tử, danh tính điện tử, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử là cần thiết. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hạ tầng viễn thông, internet và thực tế triển khai cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử thời gian qua cho thấy, việc luật hóa để nâng cao giá trị pháp lý của Căn cước điện tử là phù hợp với yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi. “Vì vậy, Thường trực Uỷ ban QP&AN đề nghị cho giữ các quy định về Căn cước điện tử như dự thảo Luật Chính phủ trình” – Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết.

Tạo điều kiện tốt nhất cho người gốc Việt Nam hiện chưa có giấy tờ 

Về giấy chứng nhận Căn cước và quản lý người gốc Việt Nam (Điều 7 dự thảo Luật Chính phủ trình), Trung tướng Lê Tấn Tới cho rằng, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực Uỷ ban QP&AN đã tiếp thu, chỉnh lý nhằm quy định cụ thể, rõ hơn về người gốc Việt Nam; điều kiện cấp giấy chứng nhận Căn cước, việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận Căn cước; thông tin được thu thập, cập nhật, lưu trữ và việc khai thác, sử dụng thông tin về người gốc Việt Nam; việc quản lý người gốc Việt Nam; bổ sung đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam. 

Về thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước, Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, qua đánh giá và nghiên cứu kỹ lưỡng, tại Điều 10 dự thảo Luật Chính phủ trình chỉ quy định cập nhật các thông tin trong thực tế quản lý đã rõ, được sử dụng thường xuyên để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ Căn cước, Căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ, chứng thực dữ liệu công dân…  

Chủ nhiệm Uỷ ban QP&AN Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Căn cước. 


Trong các trường thông tin quy định tại Điều này có 4 trường thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh để tạo lập số định danh cá nhân, phục vụ công tác quản lý dân cư. Các trường thông tin còn lại nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi của công dân, thuộc 4 nhóm thông tin; các thông tin về hộ tịch và cư trú: nhằm xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, xác định địa vị pháp lý của người dân…; thông tin về nhóm máu: nhằm phục vụ công tác cấp cứu, xây dựng nguồn máu dự phòng trong khám, chữa bệnh…; các thông tin về số điện thoại, địa chỉ thư điện tử: để phục vụ liên lạc giữa cơ quan nhà nước với người dân và thực hiện xác thực khi tạo lập, sử dụng căn cước điện tử hoặc thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước…; nhóm thông tin khác theo quy định của Chính phủ để dự phòng, bảo đảm thích ứng với công tác chuyển đổi số trong từng thời kỳ, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.    

Bỏ thông tin quê quán trên thẻ Căn cước

Về nội dung thể hiện trên thẻ Căn cước (Điều 19 dự thảo Luật Chính phủ trình), Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Uỷ ban QP&AN cho rằng, việc đổi tên thẻ Căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp; không phát sinh thủ tục, không phát sinh chi ngân sách Nhà nước, chi phí của xã hội.  

Thông tin trên thẻ Căn cước đã được đánh giá cụ thể trong quá trình xây dựng Luật, tương thích với các quy định của pháp luật có liên quan. Dự thảo Luật bỏ vân tay trên bề mặt thẻ (được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ) để bảo đảm tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ; bỏ thông tin “quê quán”, sửa đổi “số thẻ Căn cước công dân” thành “số định danh cá nhân”, “Căn cước công dân” thành “thẻ Căn cước”, “nơi thường trú” thành “nơi cư trú”, bổ sung “nơi đăng ký khai sinh”... để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ Căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân; các thông tin Căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ Căn cước; việc tích hợp cả QR code và chíp điện tử trên thẻ Căn cước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Các đại biểu tại Hội nghị.   


Trẻ dưới 14 tuổi được cha mẹ giám hộ quản lý, sử dụng thẻ Căn cước

Về người được cấp thẻ Căn cước (Điều 20 dự thảo Luật Chính phủ trình), Thường trực Uỷ ban QP&AN đã rà soát, chỉnh lý, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều 23 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý để quy định cụ thể hơn về yêu cầu, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi và trách nhiệm của cha, mẹ hoặc người giám hộ trong việc sử dụng, quản lý thẻ Căn cước của người dưới 14 tuổi.

Đề cập về tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước (Điều 23 dự thảo Luật Chính phủ trình), Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, quy định như dự thảo Luật về việc tích hợp một số loại thông tin vào thẻ Căn cước là phù hợp; đồng thời đã rà soát, nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung các quy định tại điều này và các điều khoản có liên quan trong dự thảo Luật để bảo đảm thông tin tích hợp vào thẻ Căn cước được chính xác, kịp thời, an toàn và hiệu quả trong khai thác và sử dụng. 

Liên quan đến việc cấp, quản lý Căn cước điện tử (Chương IV), Thường trực Uỷ ban QP&AN đã nghiên cứu, chỉnh lý khái niệm về Căn cước điện tử tại khoản 15 Điều 3, chỉnh lý lại quy định tại khoản 2, bổ sung 3 khoản tại Điều 31 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý nhằm quy định cụ thể hơn về thông tin trong Căn cước điện tử, thẩm quyền cấp Căn cước điện tử và giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp Căn cước điện tử. 

 

Nguồn tin: PX03 trích nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Công an:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây