Đảng uỷ Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị

Thứ năm - 12/10/2023 23:33
Đảng uỷ Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt nhiệm vụ  kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng  Công an tỉnh Quảng Trị
Cách đây 75 năm, ngày 16/10/1948, tại đồi Pu Miếu, thôn Phụng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, Tổng Bí thư Trường Chinh đã ký Quyết nghị số 29 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng (tổ chức tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay). Từ ngày thành lập đến nay, qua mỗi nhiệm kỳ, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra được Đại hội toàn quốc của Đảng thảo luận, bổ sung và được chính thức quy định trong Điều lệ Đảng. Suốt hành trình đó, từ chỗ chỉ có 3 thành viên chuyên trách và một số cán bộ giúp việc trong ngày đầu thành lập, đến nay, ngành Kiểm tra đã ngày càng lớn mạnh, có hàng vạn cán bộ chuyên trách và kiêm chức ở các cấp. Vượt qua mọi hoàn cảnh, điều kiện, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả trên đã tạo dấu ấn quan trọng trong chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm tra, minh chứng cho quyết tâm chính trị cao của Đảng ta, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Song hành với chặng đường phát triển đó, cùng với lực lượng làm công tác kiểm tra Đảng của Ngành Công an, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị không ngừng lớn mạnh, ngày càng được củng cố kiện toàn về tổ chức, số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh trong từng giai đoạn khác nhau.
Hiện nay, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị có 26 tổ chức cơ sở đảng (12 đảng bộ, 14 chi bộ) với hơn 1.000 đảng viên; khối Công an cấp huyện trực thuộc Công an tỉnh có 10 đảng bộ, Chi bộ Công an huyện, thị xã, thành phố với hơn 2.000 đảng viên (09 Đảng bộ và 01 Chi bộ Công an huyện Đảo Cồn Cỏ). Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an các cấp trong sạch, vững mạnh, từ sau Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.  
Ngay sau Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã chú trọng, quan tâm chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương Đảng, cấp ủy, UBKT cấp trên và của Đảng ủy Công an tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong đảng bộ. qua đó giúp cấp ủy, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Công an tỉnh đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 435-QĐ/TU, ngày 19/11/2021 về “Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ, Chi bộ công an huyện, thị xã, thành phố”. Đồng thời, chỉ đạo các Đảng ủy Công an  huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an cấp huyện với Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn (hiện nay 09/09 cấp ủy cấp huyện đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp).
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng, 08 đảng viên; giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng và 10 đảng viên; chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra 05 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 20 tổ chức đảng, 15 đảng viên. Số lượng và chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên theo từng năm; nổi bật là, năm 2022 số cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy tăng 20% so với năm 2021, của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tăng 45,8%. Nội dung kiểm tra, giám sát: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện các quy định của Đảng, Ngành Công an về công tác cán bộ; các quy định của Đảng và Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân; thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo các quy định của Trung ương Đảng... Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu đối với các tổ chức đảng, đảng viên và xây dựng hoàn chỉnh, lập hồ sơ địa bàn đối với 26/26 tổ chức cơ sở đảng trong Công an tỉnh và 10/10 đảng bộ, chi bộ công an cấp huyện phục vụ nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh triển khai công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên, qua công tác nhằm ghi nhận những kết quả các tổ chức đảng đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tiếp theo.
Nét nổi bật khởi sắc rõ nét về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nữa đầu nhiệm kỳ tại Đảng bộ Công an tỉnh là việc tăng cường và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của cấp uỷ, ủy ban kiểm tra đảng uỷ các cấp. Trong đó, đến nay Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 đảng viên, kết luận kiểm tra xác định có 11 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật hoặc kiến nghị cấp uỷ có thẩm quyền kỷ luật đối với 11 đảng viên trong đó có 06 đảng viên là cấp uỷ viên, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh. Cấp uỷ, UBKT Đảng uỷ cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 19 đảng viên thuộc diện cấp uỷ cơ sở quản lý. Nhìn chung, với sự tăng cường chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh, cấp uỷ cơ sở việc phát hiện dấu hiệu vi phạm phục vụ công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm không những mang tính chủ động hiệu quả hơn mà còn gia tăng đáng kể về số lượng các cuộc kiểm tra, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm ngày càng được nâng lên, hoạt động kiểm tra mang tính bài bản, khoa học đảm bảo vừa thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng; kết quả kiểm tra, xử lý có tính cảnh cáo, cảnh tỉnh, giáo dục, phòng ngừa chung, vừa thể hiện sự nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ khi phát hiện vi phạm nhưng vẫn mang đậm tính nhân văn, đạo đức của Đảng trong xem xét, xử lý đảng viên sai phạm theo đúng tinh thần phương châm, phương hướng xử lý sai phạm của Đảng.
 
IMG 3729

Bên cạnh lãnh đạo các mặt công tác chuyên môn trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra hằng năm. Trong các năm 2020, 2021, 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng với hơn 1.600 lượt học viên tham gia; thành phần là cán bộ thuộc đội ngũ chủ chốt và cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức đảng cơ sở giúp cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cơ sở trong Đảng bộ Công an tỉnh, qua đó giúp đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát kiêm nhiệm cấp cơ sở nâng cao nhận thức, nắm vững nghiệp vụ. Trong đó, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được mở rộng đối tượng xuống các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Công an các huyện, thị xã, thành phố và chi bộ công an xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm cử thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và cán bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức; thành viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hằng năm. Cùng với đó, công tác xây dựng Ngành Kiểm tra luôn được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đội ngũ làm công tác kiểm tra thường xuyên được kiện toàn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; chú trọng thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra.
 
IMG 3776

Năm 2023 là năm đánh dấu giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, nhìn lại những kết quả đạt được qua công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng Công an tỉnh của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đã thực hiện là hết sức chủ động và có tinh hiệu quả tích cực. Kết quả đạt được đã góp phần góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lực lượng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, có tác dụng giáo dục những cá nhân, tổ chức vi phạm góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong nội bộ; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng các cấp trong lực lượng Công an toàn tỉnh.
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), đội ngũ cán bộ UBKT các cấp trong lực lượng Công an tỉnh quyết tâm không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống, thành tích đã đạt được; ra sức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, cách mạng, trình độ, năng lực công tác để thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng, đồng thời xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng gửi gắm của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh và đội ngũ đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ./.


 

Nguồn tin: Công an Quảng Trị:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây