Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp trong lực lượng Công an Quảng Trị

Thứ năm - 30/05/2019 15:15

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho hội viên của câu lạc bộ Công an hưu trí có nhiều thành tích nổi bật

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho hội viên của câu lạc bộ Công an hưu trí có nhiều thành tích nổi bật
Qua hai năm thực hiện Nghị quyết số 364-NQ/ĐUCA, ngày 23/11/2016 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp trong lực lượng Công an Quảng Trị” và Nghị quyết số 402-NQ/ĐUCA, ngày 14/3/2017 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong lực lượng Công an Quảng Trị”, chất lượng công tác và năng lực lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ, chỉ huy trong lực lượng Công an tỉnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ có ý nghĩa then chốt và giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung rà soát và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn Công an tỉnh; đồng thời thực hiện mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị. Chính vì vậy, việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 364 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp trong lực lượng Công an Quảng Trị” và Nghị quyết số 402 về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong lực lượng Công an Quảng Trị của Đảng ủy Công an tỉnh là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn quan trọng.
Qua 2 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 364-NQ/ĐUCA và 402-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh đã được cụ thể hóa, triển khai hiệu quả, có sự ảnh hưởng lớn cũng như sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn lực tượng Công an tỉnh. So với năm 2016, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Công an tỉnh Quảng Trị trong năm 2018 đã giảm 32 đồng chí, chiếm tỉ lệ 10,7%; cơ cấu đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy theo hướng tinh gọn, đặc biệt là hướng đến mục tiêu đủ về số lượng và cơ cấu, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với công tác luân chuyển, điều động, từ năm 2017 đến nay đã luân chuyển, điều động được 84 đồng chí gồm lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Đây là một trong các nội dung nổi bật về công tác cán bộ được Công an Quảng Trị thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.
Điểm nhấn nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện hai nghị quyết này chính là sự nhạy bén, quyết liệt nhưng rất linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy các cấp trong Công an toàn tỉnh. Trong đó đã gắn việc triển khai Nghị quyết 364 và Nghị quyết 402 với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng; với nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các diễn đàn như “Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đặc biệt là đã triển khai phong trào thi đua “Quản lý tốt, chất lượng cao, chuyên môn giỏi” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều đơn vị điển hình với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo như phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, phòng an ninh đối nội, phòng An ninh chính trị nội bộ, phòng Kỹ thuật hình sự, phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cam Lộ…
Cùng với việc chỉ đạo triển khai thực hiện, Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo tiến hành 35 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Nghị quyết và các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết, qua đó khẳng định quyết tâm và vai trò quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ huy cũng như công tác tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong toàn Công an tỉnh. Từ đó cho thấy Đảng ủy Công an tỉnh đã rất chủ động khi thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nội dung quan trọng về sắp xếp tổ chức, bộ máy mới và là đơn vị tiên phong trong toàn tỉnh thực hiện chủ trương này.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn Công an tỉnh vẫn chưa khắc phục được tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”; thừa lãnh đạo, chỉ huy do tổ chức bộ máy cấp phòng, Công an cấp huyện tinh gọn theo Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ; thiếu lãnh đạo, chỉ huy giỏi về nghiệp vụ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, không chịu khó tự học nâng cao trình độ nên năng lực hạn chế, hiệu quả điều hành công việc còn thấp; quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên còn lúng túng, bị động, thiếu nghiên cứu và chủ động tham mưu, nhất là trong lực lượng cán bộ trẻ. Một số lãnh đạo, chỉ huy nói nhiều làm ít, thậm chí nói không đi đôi với làm, tìm lý do thoái thác những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, ngại đi cơ sở.
  Giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng tuy đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc thực hiện “tự soi”, “tự sửa”, nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị, địa phương vẫn chưa thực sự thường xuyên và nghiêm túc. Công tác quản lý cán bộ vẫn còn thiếu chặt chẽ, việc triển khai Đề án số 212 của Công an tỉnh vẫn còn mang tính hình thức, nhiều đơn vị chưa đề ra được giải pháp cụ thể để giáo dục, phòng ngừa đối với cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện sai phạm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn nhiều bất cập, chất lượng chưa cao, chạy theo bằng cấp, đa số cán bộ làm việc ở những bộ phận tiếp xúc với người nước ngoài còn yếu ngoại ngữ, thiếu kỹ năng, phương pháp làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế. Công tác luân chuyển cán bộ vẫn chưa đạt được yêu cầu như Nghị quyết số 402-NQ/ĐUCA đã đề ra, chưa quyết liệt trong thực hiện phương án nhân sự cũng như lộ trình luân chuyển.
  Việc triển khai phong trào thi đua “Quản lý tốt, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi” ở cấp đơn vị trực thuộc cơ sở còn hạn chế. Nhiều đơn vị chưa đề ra được chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng phong trào nên chưa phát huy được hiệu quả phong trào thi đua. Tinh thần xây dựng đơn vị, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở một số đơn vị chưa cao: còn có tình trạng bằng mặt nhưng không bằng lòng, không dám nhận khuyết điểm; né tránh, ngại va chạm, không dám nói thẳng, nói thật. Một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chưa chịu khó học tập, nghiên cứu, thiếu kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, kiến thức xã hội…nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, điều hành còn lúng túng, không đảm bảo yêu cầu đề ra...
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 364-NQ/ĐUCA và Nghị quyết số 402-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cấp ủy các đơn vị, địa phương, các bộ phận tham mưu tiếp tục tập trung làm tốt các nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp về chiến lược cán bộ của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 41, 42, 43 ngày 25/12/2018 của Bộ Công an về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công an cấp huyện; chủ động phương án sắp xếp, bố trí cán bộ khi “Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” của Công an tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt; Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đến năm 2021 và Kế hoạch số 13-KH/ĐUCA, ngày 14/3/2016 của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CAND. Chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; thực hiện nghiêm túc Quy định số 28 ngày 25/4/2019 của Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 190/KH-CAT-PX03 ngày 04/3/2019 của Công an tỉnh Quảng Trị về triển khai phân công trách nhiệm và ký cam kết trong tổ chức thực hiện chương trình công tác năm 2019.
 Trong quá trình thực hiện các nghị quyết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác, đặt biết là việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCA, ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy đảng cần thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, đặc biệt là nhận xét đánh giá, bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường công tác luân chuyển cán bộ và việc luân chuyển phải đảm bảo ổn định tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm này sẽ từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, chỉ huy công an các cấp, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị ngày càng vững mạnh, toàn diện.

 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                   Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho hội viên của câu lạc bộ Công an hưu trí 

Tác giả bài viết: Kiều Hảo

Nguồn tin: Công an Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây